Έδρα του Ηρακλή το γήπεδο Ν. Τρίγλιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας παραχώρησε το γήπεδο Ν. Τρίγλιας στον ΠΟΤ Ηρακλή, ώστε να το χρησιμοποιεί ως έδρα στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Εκτάκτως συνεδρίασε την Τρίτη (21/06) το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, προκειμένου να παραχωρήσει στον ΠΟΤ Ηρακλή το γήπεδο της Ν. Τρίγλιας. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει άμεσα η παραχώρηση του γηπεδου της Ν. Τρίγλιας στον Π.Ο.Τ. Ηρακλής καθώς αρχίζει σύντομα το πρωτάθλημα της Super League 2».

Μεταξύ άλλων η απόφαση ανέφερε:

«ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 12/2022 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 12/2022
Αριθμ. Απόφασης: 115/2022

Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στην Π.Ο.Τ. Ηρακλής Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45769/21-6-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Ραμανδάνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα. Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει άμεσα η παραχώρηση του γηπεδου της Ν. Τρίγλιας στον Π.Ο.Τ. Ηρακλής καθώς αρχίζει σύντομα το πρωτάθλημα της Super League 2. Το Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι για τη σύγκλιση της κατεπείγουσας συνεδρίασης. Ο Δήμαρχος, κ. Εμμανουήλ Καρράς, βρέθηκε παρών. Παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αστέριος Ταμπούρλος. Κλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, δεν παραβρέθηκε κανείς.

Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 27/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίγλιας, η οποία γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στη Π.Ο.Τ. Ηρακλής για να την χρησιμοποιήσουν ως έδρα για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για το πρωτάθλημα της Super League 2., κατόπιν της υπ’ άριθμ. 25/176-2022 αίτηση της Π.Ο.Τ. Ηρακλής. Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019, αποφασίζει ομόφωνα:

Την παραχώρηση του γηπέδου Ν. Τρίγλιας στην Π.Ο.Τ. Ηρακλής για να την χρησιμοποιήσουν ως έδρα για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για το πρωτάθλημα της Super League 2. Σε περίπτωση φθοράς η ζημιών που θα προκληθούν από την χρήση του γηπέδου να αποκατασταθούν αποκλειστικά με έξοδα της Π.Ο.Τ. Ηρακλής.

Ν. Μουδανιά, 21/6/2022
Η Πρόεδρος
Δέσποινα Ραμανδάνη».

Last modified onΤρίτη, 21 Ιούνιος 2022 17:42

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.